Köpvillkor / Terms & Conditions

Vi hoppas du är eller blir nöjd med din WCS produkt /
We hope you are or will be pleased with your WCS product

Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med Agility Sweden.

Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren.

Priser och avgifter
Priserna som är angivna på Agilitys Webshop gäller tillsvidare. Vi förbehåller oss dock rätten att göra korrigeringar av våra priser. Vid gjorda beställningar kan dock prishöjningar endast ske om myndigheterna höjer skatter eller avgifter eller om andra omständigheter inträffar som vi inte kan påverka. Angivna priser är total pris. Då Agility är en ideell förening som inte är momsregistrerad debiteras ingen moms.

Beställning
Beställning skall göras i e-shopen som finns på internet. Finns inte denna möjlighet så hör av er till oss på 0470-34 74 02 eller maila agilityshopen@seblin.se

Välj betalsätt
Att handla i Agilitys webshop ska vara enkelt och säkert, du kan välja att betala med kort VISA/Mastercard eller Payson Konto.

Visa/Mastercard
Visa/Mastercard är det absolut enklaste betalsättet, Inga extra avgifter tillkommer. Dina uppgifter är alltid skyddade genom Samport Payment Services AB. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och tillhör en av dagens bästa mjukvaror när det handlar om säkra betalningstransaktioner.

Leveransvillkor/ leveranstid
Fraktkostnaden som tillkommer på alla beställningar uppgår till 89 kr inom Sverige och x kronor utanför Sverige(pris beror till vilket land paketet ska skickas till). Leverans sker normalt inom ca 3-7 arbetsdagar Tryck på tröjor är det ca 10-14 dagars leverans på. Längre leveranstid runt matcher och andra speciella tillfällen. Vi skickar våra försändelser med Posten. Var noga med att skriv och kontrollera mobilnummer/mail i din beställning. Avisering av våra paket sker via mail och sms.

OBS! Just nu är lev.tiden något längre pga hög belastning.

Bytesrätt

Du har självklart full bytesrätt inom 14 dagar på levererad artikel. Sänd tillbaka varan med uppgift om ditt nya önskemål( storleksbyte, ny artikel etc. ) så byter vi den snarast. Ny frakt 89:- tillkommer vid byte. Den betalar du in på bankgiro 836-3525 och anger returfrakt "ordernummer"

Underkläder, tröjor med tryckt namn och nummer och rea bytes ej.

Varan måste vara oanvänd i orignalförpackning samt att alla etiketter ska vara kvar.
Transportansvaret (om varan kommer bort eller skadas under transport) är vårt vid leverans till dig och ditt vid leverans till oss.

Skicka din retur till

SEBLiN

att: Agility Shopen,

Rådjursvägen 1

352 45 Vaxjo.

Sweden

Skriv tydligt vad du önskar göra med din retur och skicka med i försändelsen.

Ångerköpsrätt
Du har full rätt att ångra köp inom 14 dagar efter det att du fått varan. Underkläder, tryckta kläder och rea bytes ej. Återbetalning av betald artikel sker snarast, om så önskas kan pengarna sättas in på bank- eller postgirokonto. Kostnad för returfrakten står du själv för, men den återbetalas av oss om returen beror på fel från vår sida. Transport-ansvaret (om varan kommer bort eller skadas under transport) är vårt vid leverans till dig och ditt vid leverans till oss.

Reklamation
Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. Sänd tillbaka varan till oss med uppgifter om felet, du måste alltid bifoga fakturan. Dina utlägg betalas av oss. Tvist om reklamation hänskjuts i förekommande fall till Allmänna Reklamationsnämden.

Outlöst paket
För paket som ej löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad på totalt 200:-

Villkor
Lämnade uppgifter kommer att användas för utskick av beställda produkter, samt för personliga erbjudanden och information om nyheter från Wcshop2018.com.

Kontaktuppgifter
Om Du har frågor angående e-butik och våra allmänna villkor är Du välkommen att kontakta oss. Behöver du ändra några uppgifter såsom adressändring eller annat så maila: wcshop2018@seblin.se

SEBLiN
Att: Agility Shop
Rådjursvägen 1, 352 45 Växjö
Tel: +46705 - 94 97 99
E-post: agilityshopen@seblin.se

Application

These terms and conditions apply to all agreements that you conclude with Agility Sweden.

By ordering you accept the terms and conditions.

Prices and fees
Prices quoted on Agility's Webshop are valid. However, we reserve the right to make adjustments to our prices. However, in the case of orders made, price increases can only be made if the authorities raise taxes or fees or other circumstances that we can not influence. Prices quoted are total price. Since Agility is an ideal association that is not VAT-registered, no VAT is charged.

Ordering
Orders must be made in the e-shop that is available on the internet. If you do not have this opportunity, please contact us at 0470-34 74 02 or email agilityshopen@seblin.se

choose payment method
Shopping in Agility's webshop should be simple and secure, you can choose to pay by card VISA / Mastercard or Payson Account.

Visa / Mastercard
Visa / Mastercard is the easiest way to pay, no extra fees are added. Your information is always protected by Samport Payment Services AB. The card number is sent through an encrypted connection directly to the bank and is one of today's best software when it comes to secure payment transactions.

Delivery Terms / Delivery
The shipping cost for all orders is 89 SEK in Sweden and x SEK outside Sweden (price depends on which country the package will be shipped to). Delivery usually takes place within 3-7 business days. Print on sweaters is about 10-14 days delivery on. Longer delivery time around matches and other special occasions. We ship our items with the Post. Be sure to write and check mobile number / mail in your order. Notification of our packages is via email and text message.

NOTE! Right now, life time is slightly longer due to high loads.

RIGHT TO EXCHANGE

You will of course have a full refund within 14 days of delivered item. Return the item with your new wishes (size change, new item etc.) and we will change it soon. New shipping 89: - is included in replacement. It will pay you to bankgiro 836-3525 and enter return shipping "order number"

Underwear, printed shirts and numbers and no change.

The product must be unused in original packaging and that all labels should remain.
The transport responsibility (if the item is lost or damaged during transport) is our delivery to you and your when delivered to us.

Send your return to

SEBLiN

that: Agility Shopen,

Rådjursvägen 1

352 45 Vaxjo.

Sweden

Write clearly what you want to do with your return and send in the shipment.

Proper withdrawal Purchased
You are entitled to undo the purchase within 14 days of receipt of the goods. Underwear, printed clothes and clothes are not changed. Repayment of paid article will be done as soon as possible, if desired, the money can be deposited in bank or postgiro ??account. The cost of the return shipping is your responsibility, but it will be refunded by us if the return is due to errors on our part. The transport liability (if the item is lost or damaged during transport) is our delivery to you and your delivery to us.

Complaint
Has been delivered incorrect or damaged, you can advertise it. Return the item to us with details of the error, you must always attach the invoice. Your expenses are paid by us. Dispute of complaint is referred to the General Complaints Board, where applicable.

Unplugged package
For non-redeemed packages, we reserve the right to charge the customer the cost of return, handling and handling costs of a total of 200: -

Terms
The submitted information will be used for posting of ordered products, as well as personal offers and information about news from Wcshop2018.com.

Contact details
If you have questions regarding e-shop and our terms and conditions, please feel free to contact us. Do you need to change any information such as address change or else please email: wcshop2018@seblin.se

SEBLiN
Att: Agility Shop
Rådjursvägen 1, 352 45 Växjö
Tel: +46705 - 94 97 99
E-mail: agilityshopen@seblin.se